Poraďte sa s lekárom, kedy je pre vás vhodné užívať homeopatický liek
Homeopatia

Lekári a odborní garanti

„Každý človek potrebuje v živote nádej. Každý chorý človek ju potrebuje dvojnásobne. Lekár sa snaží, aby mu ju poskytol. Vzdelaním v homeopatii sa hranice nádeje o krôčik posúvajú. Často ten malý krôčik stačí na navrátenie zdravia.“

MUDr. Pavol Tibenský | všeobecný lekár
MUDr. Pavol Tibenský | všeobecný lekár

MUDr. Pavol Tibenský je absolventom Univerzity Karlovej v Hradci Králové – Vojenského lékařského výzkumného a doškolovacího institutu, v súčasnosti premenovaného na Vojenskú lekársku akadémiu. Univerzitné štúdiá skončil v roku 1988. Po krátkej praxi vo Vojenskej nemocnici České Budějovice nastúpil ako lekár zaradený do špecializácie všeobecné lekárstvo v Nemocnici na Myjave. Od roku 1991 pracuje ako praktický lekár v Brezovej pod Bradlom. V roku 1992 získal atestáciu 1. stupňa zo všeobecného lekárstva a začal sa venovať homeopatii.

V roku 1994 absolvoval dvojročné vzdelávanie CEDH a následne ďalšie vzdelávacie aktivity doma i v zahraničí. /Antverpy, Budapešť, Graz, Mníchov, Paríž, Praha, Utrecht, Viedeň a iné/. Je držiteľom lektorského diplomu ECH – Európskeho výboru pre homeopatiu s oprávnením prednášať homeopatiu v rámci EÚ. 

“Nech som v dnešnom svetle schopný vidieť chyby
včerajška a zajtra budem môcť pochopiť tie dnešné.”

MUDr. Danuša Siveková | gynekologička, akupunktúristka
MUDr. Danuša Siveková | gynekologička, akupunktúristka

LF UK vyštudovala v rodnej Bratislave. Pracovala v NsP ak. L. Dérera (1979 -1991).  Do ambulantnej praxe prešla v r. 1991, v ktorej pracuje do dnes. K základnej špecializačnej skúške v gynekológii a pôrodníctve (1987)  pribudli ďalšie,  z FBLR (1994) a Akupunktúry (2014). Dnes má privátnu ambulanciu akupunktúry v Bratislave a ordinuje aj homeopatiká. V r. 2018 bola menovaná MZ SR za Krajskú odborníčku pre Bratislavský kraj v odbore akupunktúra. V rámci tohto odboru prednáška na SZU a LF SZU v Bratislave.

V r. 1990 absolvovala prvý študijný pobyt v Mníchove v oblasti homeopatie. Od vtedy absolvovala množstvo vzdelávacích kurzov, seminárov u nás aj v zahraničí (Česko, Francúzsko, Rakúsko, Nemecko, USA, Čína, Bali, India.) kde si zvyšovala svoje odborné zručnosti  v akupunktúre a homeopatii. V r. 1991 sa podieľala na vzniku lekárskej spoločnosti, ktorá dodnes pomáha rozširovať povedomie o homeopatii (SLHS) a ako členka výboru (t. č. podpredsedníčka) zabezpečuje kvalitné kurzy certifikované ECH (Európska komisia pre homeopatiu) a aj sama vzdeláva lekárov od r. 1998. Diplom lektora ECH získala skúškou vo Viedni v r. 2005. Lektorkou kurzov CEDH  na Slovensku je od r. 2015.

"Ži a nechaj žiť."

MUDr. Beáta Nemčoková | vš. lekár pre deti a dorast
MUDr. Beáta Nemčoková | vš. lekár pre deti a dorast

LF UPJŠ vyštudovala v Košiciach (1981-1987). Pre neutíchajúci záujem o pomoc chorým pacientom, začala pôsobiť v Detskej fakultnej nemocnici v Košiciach a po 3 rokoch praxe získala atestáciu z pediatrie. V Košiciach si otvorila vlastnú pediatrickú ambulanciu a rozšírila svoju  atestáciu aj o dorastové lekárstvo.

Chcela pacientom ponúknuť viac a ku klasickej liečbe priradiť aj iný spôsob liečby. Preto sa už počas práce v pediatrickej ambulancii začala bližšie zaujímať a vzdelávať v oblasti homeopatie. V roku 2000 úspešne absolvovala francúzsku školu homeopatie (CEDH) a nakoľko v homeopatii videla potenciál, snažila sa jej použitie preklopiť do svojej každodennej lekárskej praxe. Od roku 2000 je členkou Slovenskej lekárskej homeopatickej spoločnosti. Pomáha rozširovať povedomie o homeopatii aj ako lektorka CEDH pre lekárov a lekárnikov, paralelne pokračuje v nadstavbovom vzdelávaní CEDH a zúčastňuje sa medzinárodných homeopatických kongresov.

"Zdravie síce nie je všetkým, no bez zdravia je všetko ničím"

PharmDr. Eva Fehérpataky Badíková
PharmDr. Eva Fehérpataky Badíková

PharmDr. Eva Fehérpataky Badíková je absolventkou Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, štúdium ukončila v r.2013 a nastúpila do rodinnej lekárne ako farmaceut. Nasledovalo špecializačné (atestačné) štúdium v odbore lekárenstvo (r.2017) a po rigoróznom konaní titul PharmDr.

Od septembra 2017 je vedúcim farmaceutom v Lekárni REGIA, kde spolu so svojou mamou, ktorá má mnoho skúseností s homeopatickými liekmi, pomáha pacientom riešiť ich zdravotné problémy a radí im, ako sa im dá pozitívnym prístupom predísť.

"Jediná osoba, s ktorou by si sa mal porovnávať je tvoje minulé ja."

PharmDr. Viera Mazurová
PharmDr. Viera Mazurová

Farmáciu vyštudovala na Farmaceutickej fakulte (FaF) na Univerzite Komenského v Bratislave (2001-2006). Po skončení vysokej školy nastúpila ako farmaceut do lekárne Maratón v Košiciach. O rok neskôr vykonala na FaF rigoróznu skúšku a po troch rokoch praxe v lekárni absolvovala špecializačné štúdium v špecializačnom odbore lekárenstvo na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave.

     Keďže od ukončenia štúdia pôsobí ako farmaceut v lekárni so širokým portfóliom polykomponentných a monokomponentných homeopatických liekov, jej snaha o hlbšie homeopatické vzdelanie vyústila do absolvovania homeopatického kurzu pre farmaceutov a farmaceutických laborantov. Veľmi pozitívne skúsenosti a výsledky mnohých pacientov z lekárne s homeopatiou, podnecujú jej záujem o neustále rozširovanie si vedomostí v tejto oblasti, nakoľko vníma všeobecnú tendenciu ľudí hľadať iné alternatívne možnosti prevencie a liečby, ktorá by dopĺňala, no neoponovala klasickej medicíne.

"Pokora a úcta k životu a sebe samému je cestou k šťastiu a spokojnosti."

MUDr. Ivana Poradová | pediater
MUDr. Ivana Poradová | pediater

MUDr. Ivana Poradová je absolventkou LF UPJŠ v Košiciach (1990-1996). Po ukončení štúdia  na krátko zakotvila na Detskom oddelení NsP Levoča (1996-1997), odkiaľ prestúpila na FNsP J.A. Reimanna v Prešove(1997-2005) , tam pôsobila postupne na rôznych oddeleniach Neonatologického centra. V tom istom čase úspešne absolvovala špecializačnú skúšku z pediatrie a dorastového lekárstva. Od roku 2005 je má súkromnú ambulanciu pre deti a dorast. Okrem toho od roku 2007 pôsobí ako učiteľka odborných predmetov na Strednej zdravotnej škole v Prešove pre denné i externé štúdium.

V r. 2009  ukončila dvojročné vzdelávanie CEDH (Centrum pro rozvoj vzdelávania a klinickej homeopatie) a zúčastňuje sa ďalších vzdelávacích aktivít doma i zahraničí. Homeopatiu považuje za významný nástroj a pomoc pri mnohých zdravotných problémoch pre svojich pacientov, známych i blízkych. 

"Ak tam nič nevidím, neznamená to, že tam nič nie je."

MUDr. Jozef Bamhor | vš. lekár pre deti , dorast a dospelých.
MUDr. Jozef Bamhor | vš. lekár pre deti , dorast a dospelých.

V roku 1992 ukončil štúdium na Lekárskej fakulte UPJŠ   v Košiciach, od roku 1993 pracoval na detskom oddelení  FNsP Prešov, od r. 1996 pracuje ako Všeobecný lekár pre deti a dorast  a od r. 2004 ako Všeobecný lekár pre deti,  dorast a dospelých

      Základný kurz homeopatie absolvoval  v roku 1994, v roku 1995 absolvoval nadstavbový kurz homeopatie.  Už počas štúdií sa stretával  s pacientmi, ktorí  opakovane trpeli  rôznymi chorobami alebo symptómami a medicína  im napriek  snahe  nedokázala  dostatočne pomôcť. MUDr. Bamhor hľadal teda ďaľší spôsob   a homeopatia, vzhľadom na svoje princípy a postupy, sa mu zdala byť  možnou cestou.  Napriek snahám o diskreditáciu v médiách  a postoju časti  odbornej verejnosti,  po svojich dlhoročných skúsenostiach vie, že je to jeden z možných  spôsobov ako pacientovi  pomôcť.

"Najprv sa snaž pochopiť, až potom byť pochopená."

Mgr. Viera Mokrišová
Mgr. Viera Mokrišová

Mgr. Viera Mokrišová vyštudovala Farmaceutickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, štúdium ukončila v roku 1976. Po troch rokoch praxe v lekárni v Trebišove získala atestáciu 1.stupňa v odbore lekárenstvo a v praxi pokračovala v lekárni Krajského ústavu národného zdravia v Košiciach. V roku 1982 ešte raz zmenila svoje pôsobisko, presťahovala sa s rodinou do Liptovského Mikuláša, kde od roku 1995 vedie vlastnú súkromnú lekáreň.    

   Ako odborník na lieky musí brať vždy do úvahy skutočnosť, že popis indikácií každého lieku je častokrát rovnako dlhý ako popis jeho nežiadúcich účinkov, interakcií s inými liekmi i potravou a jeho kontraindikácií. Svojim pacientom preto vždy ponúkne aj iný vhodný spôsob riešenia zdravotných problémov prípravkami z rôznych oblastí alternatívnej medicíny. 

"Každý má mať možnosť výberu."

Mgr. Katarína Rúšová
Mgr. Katarína Rúšová

    Absolvovala Farmaceutickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, ktorú  ukončila v roku 1995. Špecializačné štúdium v odbore lekárenstvo ukončila v roku 1998. Vyskúšala si prácu v rôznych typoch lekární, avšak najviac ju napĺňa práca v poliklinickej lekárni. Aktuálne je vedúcou farmaceutkou v lekárni Schneider pri zdravotnom stredisku v Tip-Tope.

   O homeopatii sa dozvedela už počas vysokej školy ale v praxi ju nepoužívala. Približne pred desiatimi rokmi začala v stredisku ordinovať lekárka homeopatka, čo ju povzbudilo k prihláseniu sa na kurz homeopatie. Odvtedy je homeopatia neoddeliteľnou súčasťou jej praxe. Túto skutočnosť považuje za veľkú profesnú výhodu oproti kolegom, ktorí pacientom vedia ponúknuť len klasické lieky, pretože podľa jej slov, by mal mať každý možnosť výberu.

"Primum non nocere", v preklade "prvoradé je nepoškodiť"

Doc. MUDr. Ľubomír Jurgoš, PhD., gastroenterológ
Doc. MUDr. Ľubomír Jurgoš, PhD., gastroenterológ

Lekársku fakultu vyštudoval v Bratislave na UK. Špecializáciu získal v roku 1991 v odbore gastroenterológia. V roku 1997 ukončil doktorandské štúdium v odbore Interná medicína a získal tiež vedecko-akademickú hodnosť PhD., v roku 2006 získal vedecko-pedagogický titul Docent.

Ako lekár pôsobí od roku 1984. Začínal na Internom oddelení NsP Ružomberok. Dnes má privátnu gastroenterologickú ambulanciu na poliklinike Mýtna v Bratislave.

Niekoľko rokov pôsobil ako hlavný odborník MZSR pre odbor gastroeneterológia a od roku 2002 ako prezident Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti.

Vydal 8 knižných publikácií a publikoval 89 prác u nás i v zahraničí, a získal tiež cenu odbornej spoločnosti SLS za najlepšie publikácie roka. Vo svojej praxi úspešne využíva aj homeopatickú liečbu.

„Tak ako si žil, si ochorel. Pouč sa a zmeň sa, aby sa ti nestalo niečo horšie!“

MUDr. Ivan Hudec
MUDr. Ivan Hudec

Lekársku fakultu vyštudoval na UPJŠ v Košiciach, neskôr získal diplom v odbore vnútorného lekárstva, všeobecného lekárstva a v roku 1992 medzinárodný diplom inštitútu Boiron v oblasti homeopatie. Ten neskôr rozšíril na nadstavbový diplom a certifikát -Terapeutický model homeopatickej liečby u pacientov s rakovinou.

Začínal ako sekundárny lekár na Internom oddelení v Rožňave, neskôr pôsobil ako obvodný lekár v Nižnej Slanej, Gemerskej Polome, Muráni a Revúcej. V roku 1989 sa aktívne zapojil do nežnej revolúcie a počas tohto obdobia bol kooptovaný do funkcie predsedu výboru pre zdravotníctvo a sociálne veci v Slovenskej národnej rade. V súčasnosti pôsobí ako homeopat. Lieči deti aj dospelých. Na chorobu nazerá zo širšieho hľadiska. Hľadá hlavne príčinu chorobného stavu.

"Carpe diem "

MUDr. Agnesa Zsírosová
MUDr. Agnesa Zsírosová

Štúdium absolvovala na Fakulte všeobecného lekárstva Karlovej Univerzity v Prahe. Svoje prvé skúsenosti naberala ako sekundárna lekárka na detskom oddelení v Revúcej. V Roku 1990 získala atestáciu z pediatrie, neskôr stážovala v detskom kardiocentre. Od roku 1999 začala prevádzkovať súkromnú pediatrickú prax v Lubeníku a v Sirku. V roku 2004 jej udelili certifikát z dorastového lekárstva. K homeopatii sa dostala v roku 2009. Zaujala ju prepracovanosťou, precíznosťou, jemnosťou a širokou škálou možností. Homeopatiu vidí ako nenásilný spôsob navrátenia rovnováhy organizmu po prekonanej dysharmónii, ktorú choroby prinášajú. Homeopatiká predpisuje samostatne alebo v kombinácii s alopatickými liekmi.

"Medicus curant, natura sanat. Lekár lieči, príroda uzdravuje." (Hippokrates)

MUDr. Jarmila Kapustová, všeobecný lekár pre deti a dorast
MUDr. Jarmila Kapustová, všeobecný lekár pre deti a dorast

Po absolvovaní štúdia na lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach (1992-1998) nastúpila na detské oddelenie NsP v Revúcej. V  novembri 2001 získala atestáciu z pediatrie. V roku 2004 si otvorila súkromnú prax a pracovala ako všeobecný lekár pre deti a dorast v Tornali. Po materskej dovolenke  od októbra 2011 pokračuje v praxi všeobecného lekára pre deti a dorast v Revúcej.

Homeopatiu si zvolila ako najvhodnejšiu liečbu v období tehotenstva. Vzhľadom na jej nulové vedľajšie účinky po nej siahla presne v tomto období a prekvapil ju jej účinok.

Na základe vlastných skúseností a požiadaviek mnohých  pacientov sa začala v homeopatii vzdelávať a uplatňovať homeopatiu v každodennej praxi.

Základy klinickej homeopatie CEDH získala v apríli 2015 v Paríži, a odvtedy absolvovala viaceré vzdelávacie aktivity  doma aj v zahraničí.

Každá choroba sa dá liečiť, ale nie každý pacient.

PharmDr. Lívia Károlyová
PharmDr. Lívia Károlyová

Pochádza z rázovitej obce Šumiac. Je absolventkou Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, štúdium ukončila v r. 2003.

V r. 2004 získala titul PharmDr a neskôr absolvovala špecializačné (atestačné) štúdium v odbore lekárenstvo.

V súčastnosti pracuje ako zodpovedný farmaceut v lekárni Dr. Max v Revúcej.

V roku 1999 získala medzinárodný diplom inštitútu Boiron v oblasti homeopatie. Viac ako 7 rokov sa aktívne zapájala do diania v homeopatickej ambulancii u MUDr. Ivana Hudeca. Počas týchto rokov si uvedomila, že homeopat sa stáva dirigentom. Jeho prvotné smerovanie ide do dedičnosti a snaží sa ju ovplyvniť. Následne zasahuje do imunity a metabolizmu a až potom sa zameria na ochorenie. V neposlednom rade lieči psychiku a v najťažších prípadoch využíva tú najjemnejšiu silu, o ktorej tušil náš slávny predchodca Kent.

Múdrosť možno dosiahnúť skúsenosťou, to je najťažšia cesta, napodobňovaním, to je najľahšia, premýšľaním to je cesta najušľachtilejšia. (Konfucius)

MUDr. Andrea Dulinová
MUDr. Andrea Dulinová

Pochádzam z lekárskej rodiny, vyštudovala som LF UPJŠ v Košiciach / 1989-1995/. Pri práci v ambulancii, ako praktická lekárka, som si uvedomila, že veľa ťažkostí , najmä chronických, neviem vyriešiť. Chcela som to zlepšiť, preto som študovala 2 roky homeopatiu CEDH v Košiciach, stretla som tam úžasné učiteľky, profesionálne, veľmi ľudské a milé./ MUDr. Mrázová, MUDr.Boháčová, MUDr.Kleinová/. V klinickej praxi mi štúdium homeopatie, umožnilo viac pomôcť pri pochopení chronických príčin chorôb, mať možnosť to napraviť. Páči sa mi komplexnosť, informačná stránka a psychologická diagnostika homeopatie. Umožnila mi ísť hlbšie, hľadať prepojenia medzi mysľou, psychikou a telom. Otvorila mi dvere, ukončila som úspešne štúdium akupunktúry /1. školu TČM v Prahe 4 roky/, Postgraduál akupunktúry /Wu yun liu qi/ 2 roky u Chrisa Bunkella , úspešne som absolvovala 2 atestáciu z akupunktúry v Bratislave. Absolvovala som 2x stáž/ po 1 mesiaci/ v Číne v nemocnici /Tchian jing, Kaili/.